Ninja World

Powered by Forumotion™

Ninja World | Strazarska Sluzba

Započni avanturu!
Stvori legendarnog karaktera kog će igrači pamtiti godinama i postani najjači ninja u igri.
Tvoja avantura počinje sada!


Info
Uputsvo
RegisterJoin Discord
Ninja WorldLog in

Ninja World - Roleplay Card Game

new_releasesView posts since last visit account_boxView your posts chat_bubble_outlineView unanswered posts done_allassessment Top Users of the Dayassistant_photoTop Users of the Game deleteDelete Cookies

Strazarska Sluzba

Oko sela uzdižu se stražarski tornjevi, njihovi vrhovi kao orlovska gnezda, spremni da zakorače u akciju na najmanji znak opasnosti. Visoki i strašni, ti tornjevi su čuvari duše sela, neprestano bdijući nad svojim teritorijem, spremni da otkriju i najmanji trzaj u tami.

Povezani sa srcem sela, centralnom komandnom sobom, putem moćnih komunikacionih sistema, ovi tornjevi su pulsirali sa snagom, spremni da izbace plamen reakcije na prvi mig opasnosti.

Straža je stub mira, a stražarska služba je srž njegove snage. U timovima po smenama, stražari se menjaju, ali nikada ne ostavljaju stražarske tornjeve bez svoje prisutnosti. Jer zidovi sela nikada ne smeju biti bez budnih očiju.

Straza je jedini borbeni zadatak u miru.

Svaki toranj ima svog čuvara, junaka rangiranog kao Chunin.
Ali na vrhu, u rukama Jonina, leži poslednja reč u odbrani sela.

Stražarska služba je časna i pravedna, čuvari istinskog morala i hrabrosti, spremni da brane svoj dom sa poslednjim uzdahom.

Strazarska Sluzba Default_Anime_style_rain_storm_WatchTower_konoha_noone_d_0

Set pravila za strazara (Chunina):

1Stalna budnost: Strazari (Chunini) moraju ostati budni i pažljivi tokom celog svog dežurstva na stražarskim tornjevima. Nikada ne smeju zanemariti svoju dužnost ili opustiti svoj nadzor.

2Osmatranje teritorije: Strazari su odgovorni za pažljivo osmatranje teritorije oko sela, koristeći teleskopske senzore i druge alate za detekciju neprijateljskih aktivnosti ili potencijalnih pretnji.

3Brza reakcija: U slučaju otkrivanja opasnosti, strazari su dužni brzo i efikasno reagovati, obaveštavajući centralnu komandnu sobu i pripremajući se za odbranu sela.

4Timski rad: Strazari rade u timovima i moraju efikasno sarađivati sa svojim kolegama kako bi osigurali potpunu pokrivenost teritorije i koordiniranu akciju u slučaju opasnosti.

Set pravila za razvodnika straže (Jonina):

1Vođstvo i autoritet: Razvodnici straže (Jonini) su vođe stražarske službe i moraju imati autoritet nad svojim podređenima. Njihove odluke i naredbe treba poštovati i izvršavati bez pogovora.

2Planiranje i strategija: Jonini su odgovorni za planiranje stražarskih operacija i strategija odbrane sela. Moraju razviti efikasne taktike i procedure kako bi osigurali bezbednost i sigurnost svih stanovnika sela.

3Obuka i mentorstvo: Razvodnici straže imaju obavezu da obučavaju i mentoriraju svoje podređene, pomažući im da razviju svoje veštine i sposobnosti kao strazari. Trebaju biti primer hrabrosti, poštenja i integriteta.

4Koordinacija sa drugim jedinicama: Jonini su zaduženi za koordinaciju sa drugim jedinicama sela i susednih oblasti kako bi osigurali efikasnu odbranu i reakciju u slučaju opasnosti. Moraju uspostaviti dobre odnose i saradnju sa drugim shinobijima i vođama.